Elk individueel behandelprogramma is multidisciplinair van opbouw. Het is geen opstapeling van monodisciplinaire modules als fysiotherapie, ergotherapie en psychologie. Voor elke module gelden afgebakende (sub)doelen, waaraan patiënt en revalidatieteam werken. De modules kennen een onderlinge afhankelijkheid in inhoud en volgorde. Inzet, omvang en patiënt-specifieke invulling van de behandelmodules, worden bepaald vanuit de eerder genoemde uitgebreide diagnostiek.

Het programma biedt de patiënt een goed overzicht van de stappen die nodig zijn om de uiteindelijke hoofddoelen te behalen. Het ‘opknippen’ van de behandeling haalt de horizon dichterbij en laat ook de samenhang in de behandeling zien. De mogelijkheid van het behalen van tussentijdse successen werkt bovendien motiverend. De patiënt kan de behandeling ondergaan op het moment van zijn/haar keuze. Bij de jongere patiënten kiezen we in samenspraak met de ouders, vaak bewust voor een revalidatiebehandeling welke tijdens de schoolvakanties wordt gevolgd. Op deze manier kunnen de jongeren zich volledig focussen op het revalidatieprogramma zonder zich zorgen te hoeven maken over leerstof of toetsen op school die ze wellicht anders zouden missen of dat ze door vrienden gemist worden op school en naschoolse activiteiten.

De focus bij de behandeling ligt op de individuele, door de patiënt beschreven en in de behandelovereenkomst vastgelegde participatiedoelen, alsmede de medische verbeteringsdoelen, welke vastgelegd worden in het patiëntendossier.

De duur van het revalidatieprogramma bedraagt in principe zestien behandelweken, wat vervolgd wordt met een thuisprogramma dat individueel wordt vastgesteld. Deze zestien weken zijn minimaal nodig om een duurzaam resultaat te behalen. Het programma start met de intake en eindigt in de zestiende week met een laatste eindevaluatie. Het intensieve programma bestaat uit negen dagen intensieve multidisciplinaire revalidatietherapie. Tijdens deze intensieve weken wordt er minimaal drie keer tussen de patiënt en zijn cliëntverantwoordelijke geëvalueerd om te bepalen of er zicht is op haalbaarheid van de individueel vastgestelde doelen. Vervolgens vindt er gedurende de rest van de zestien weken, twee keer een uitgebreider evaluatiemoment plaats tussen de patiënt en het revalidatieteam. Dit evaluatiemoment betreft een gehele dag. Dit om behandelaccenten bij te sturen, gericht op het behalen van de gestelde specifieke individuele participatiedoelen.

Vervolgens wordt voor elke patiënt een thuisprogramma vastgesteld waarmee hij/zij thuis verder kan oefenen om de behaalde resultaten te behouden. Afhankelijk van het behaalde resultaat kan er een advies worden uitgebracht voor een vervolg DBC programma. Na afloop van dit behandelprogramma wordt er na vier en na acht maanden nogmaals een uitgebreid evaluatiemoment afgesproken waarbij het gehele revalidatietraject nogmaals wordt geëvalueerd, het thuisprogramma waar nodig wordt bijgestuurd en alle metingen opnieuw verricht, met als doel zicht te houden op de beheersing van het thuisprogramma en de behaalde doelen. Deze twee evaluatiemomenten worden niet gedeclareerd, maar vanuit SWRN zonder betaling of declaratie aangeboden, met als doel de hoogste vorm van kwalitatieve patiëntenzorg te bieden. Wij voelen ons niet alleen gedurende de zestien weken verantwoordelijk voor onze patiënten maar ook daarna!