Een patiënt heeft alleen toegang tot de non-chirurgische medisch specialistische revalidatiezorg van SWRN na verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Tevens moet er geïndiceerd worden door de revalidatiearts of PA. Huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten verwijzen naar SWRN op basis van hun eigen deskundigheid.

Op basis van de verwijzing en de hulpvraag van de patiënt wordt een uitgebreid diagnostisch proces ingezet om te kunnen beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor ons medisch specialistisch revalidatieprogramma. In het kader van dit diagnostisch proces vult de patiënt gevalideerde vragenlijsten in en ondergaat hij/zij een fysiek, fysiotherapeutisch en psychologisch onderzoek.

Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek wordt door de revalidatiearts op basis van haar deskundigheid besloten of de patiënt geïndiceerd wordt voor een geïndividualiseerd behandelplan. Hierbij worden de doelstellingen gebaseerd op maximale maatschappelijke participatie, geformuleerd door de patiënt zelf. De revalidatiearts stelt, in combinatie met het multidisciplinaire behandelteam, de medische diagnose vast, beoordeelt of de patiënt adequaat in de eerste lijn is behandeld en of er sprake is van complexe en samenhangende problematiek met beperkingen in het dagelijks functioneren. Indien hieruit een indicatie volgt voor medisch-specialistische revalidatiezorg dan wordt het behandelplan voor de betreffende patiënt opgesteld.

Bestaat er een indicatie, dan is de patiënt uiteraard vrij om te beslissen over verdere deelname. De arts en het team informeren en adviseren, maar de patiënt bepaalt altijd zelf wat het vervolg is. Kiest de patiënt om verder deel te nemen aan de behandeling, dan ondertekent de patiënt een individuele behandelovereenkomst en conformeert zich daarbij aan zijn/haar behandelplan, een aantal praktische afspraken (duur, tijdsinvestering en communicatie) en de patiënt specifieke participatiedoelen (zowel medisch inhoudelijke doelstellingen als ook, in geval van volwassenen, werk gerelateerde doelstellingen). Denkt u hierbij aan doelstellingen als weer zelfstandig functioneren, verminderen van ziekteverzuim, reductie van pijn of het voorkomen van uitval in de toekomst.

Indien er geen indicatie voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling bestaat en een patiënt dus geëxcludeerd wordt, zal de revalidatiearts op basis van de bevindingen uit het uitgebreid diagnostisch proces een passend zorgadvies aan de patiënt en zijn/haar verwijzer geven.